08/01/2021 Πρόσκληση για τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση.

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  •  Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
  •  Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021,από 09:00 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ.
  •  Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους (μίαγια κάθε θέμα και, εφόσον επιθυμούν, σύντομη ερμηνεία της ψήφου), την ΤΕΤΑΡΤΗ 13-01-2020 καιώρα από 09:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email) sifakis@minoapediadas.gr,στέλνουν, επίσης, τυχόν άποψη ή και πρόταση τους.
  •  Το ίδιο ισχύει και για τους προέδρους συμβουλίου κοινότητας ή τους προέδρους κοινότηταςγια τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητα τους.