26-05-2020, Πρόσκληση για έκτακτη (δια περιφοράς) συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, από 09:30 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ.

Σας καλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, καθώς και την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα μοναδικό: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Ανάπλαση οδών οικισμού Τσούτσουρα», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Αλιεία & θάλασσα 2014-2020», Προτεραιότητα 4: Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών».

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης:ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Μαΐου 2020,από 09:30 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ.

Η συνεδρίαση είναι έκτακτη, επειδή πρέπει να τηρηθεί προθεσμία και δεν μπορεί να τύχει αναβολής.

Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση δημοτικοί σύμβουλοι αποστέλλουν την ψήφο τους (και εφόσον επιθυμούν, σύντομη ερμηνεία της), την Τετάρτη 27-05-2020 και ώρα από 09:30 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email) sifakis@minoapediadas.gr, στέλνουν, επίσης, τυχόν άποψη ή και πρόταση τους.