04-02-2020, Πρόσκληση για ειδική (δια περιφοράς) συνεδρίαση την Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021

Σας καλούμε σε ειδική (άρθρα 266 και 267 Ν.3852/2010) δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του ΥπουργείουΕσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

Θέμα μοναδικό: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μινώα
Πεδιάδας έτους 2021.
(Εισηγητής: η Αντιδήμαρχος, κ. Δραμουντάνη Όλγα).
 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021,
από 09:00 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ.

Θέμα μοναδικό: Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου ΜινώαΠεδιάδας έτους 2021.(Εισηγητής: η Αντιδήμαρχος, κ. Δραμουντάνη Όλγα).

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021,από 09:00 π.μ. μέχρι και 11:00 π.μ.