04-03-2021, Τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021, από 09:30 π.μ. μέχρι και 10:45 π.μ.

Σας καλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 τουν. 4682/2020 (Α΄ 76) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του ΥπουργείουΕσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιαςδιάταξης.

 

Θέμα μοναδικό Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κοινότητα
Αρκαλοχωρίου και στην Κοινότητα Καστελλίου.
 Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021,
από 09:30 π.μ. μέχρι και 10:45 π.μ.

Θέμα μοναδικό Ίδρυση νέων λαϊκών αγορών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στην Κοινότητα Αρκαλοχωρίου και στην Κοινότητα Καστελλίου.

Τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης: Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης: Δευτέρα 08 Μαρτίου 2021,από 09:30 π.μ. μέχρι και 10:45 π.μ.