23-12-2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

Καλείστε να προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 23η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα μετις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55)άρθρο 10 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.