03-02-2021, Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 04η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2021

Καλείστε να προσέλθετε στην κεκλεισμένων των θυρών ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου του Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου) την 04η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και της από 11-3-2020ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄ 55) άρθρο 10 και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθμόν 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/77233/13-11-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίους του ΥπουργείουΕσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα μοναδικό: Έγκριση Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας για τηναντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών απότην εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή πρέπει να τηρηθεί προθεσμία και δεν μπορείνα τύχει αναβολής.