29-03-2016,Ανακοίνωση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού από τη Δημοτική Κατασκευαστική Μινώα Πεδιάδας Α.Ε. -ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρου Διαγωνισμού


Ο πρόεδρος του Δ..Σ, Βιδάκης Κων/νος, έχοντας υπόψη :

 

  1. Τη παρ. 7 του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 περί σύστασης και λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α.
  2. Το άρθρο 10 του Κανονισμού Διαχείρισης της επιχείρησης περί εκτέλεσης έργων, εργασιών και προμηθειών.
  3. Το υπ’ αριθμό 55.3/07-03-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με βάση την συμφερότερη προσφορά για την παραλαβή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 του Δημοτικού Σφαγείου Αρκαλοχωρίου από εταιρία νομίμως αδειοδοτημένη με σκοπό την τελική διάθεση αυτών σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στα επόμενα.

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του διαγωνισμού.

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραλαβή και μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 του Δημοτικού Σφαγείου Αρκαλοχωρίου από εταιρία νομίμως αδειοδοτημένη με σκοπό την τελική διάθεση αυτών σε νόμιμη μονάδα μεταποίησης.

 

Άρθρο 2: Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, ημέρα Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 14: 00μ.μ.

 

 

Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής Διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την εκτέλεση της εργασίας όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας. Επίσης ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές, οι οποίες θα κατατεθούν στα γραφεία της Δημοτικής Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου έως την Παρασκευή 08/04/2016 και ώρα 12:00μ.μ. Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού την 8η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00μ.μ η οποία και θα γνωμοδοτήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να κατοχυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 8: Σύνταξη Προσφορών.

 

Η γλώσσα στην οποία πρέπει να έχουν συνταχθεί οι προσφορές είναι η Ελληνική.

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και να αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία υποπροϊόντων.

Ο ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά.

Κρατήσεις και λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς.

Οι προσφορές να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην σύνταξη των προσφορών να ληφθεί υπόψη ότι το Δημοτικό Σφαγείο Αρκαλοχωρίου διαθέτει κατάψυξη ειδικά διαμορφωμένη για την φύλαξη των ΖΥΠ 1ης κατηγορίας. Τα ΖΥΠ της 2ης & 3ης κατηγορίας θα  πρέπει υποχρεωτικά να παραλαμβάνονται αυθημερόν ή οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πρέπει να προμηθεύσουν στο Δημοτικό Σφαγείο με εξοπλισμό κατάλληλο για την φύλαξη τους.

 

 Άρθρο 6: Πληροφόρηση των ενδιαφερομένων.

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στα γραφεία της επιχείρησης, εργάσιμες ημέρες και ώρες στην διεύθυνση :Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου καθώς και στα τηλέφωνα : 28910.24390 και 28910.22938.

 

Άρθρο 7: Δημοσίευση.

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο πίνακα ανακοινώσεων της Κατασκευαστικής Μινώα Πεδιάδας - Α.Ε. Ο.Τ.Α. και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Βιδάκης Κων/νος