02-10-2020, Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικά έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορυιά με τηνανακοίνωση προκήρυξης θέσης από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας [ΕυθΟ1ϋ5Τ), μεημερομηνία λήξης προθεσμία 01-10-2020, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος* Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.