6-11-2015,Προκήρυξη 1Δ/2015 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 121 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Δήμους καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Προκήρυξη  1Δ/2015 του ΑΣΕΠ  για την πλήρωση 121 θέσεων τακτικού προσωπικού σε Δήμους καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων