5-9-2012, Αποτελέσματα της προκήρυξης με αριθμό 14586/17-07-2012 για την πρόσληψη οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

      Αποτελέσματα κατάταξης της προκήρυξης με αριθμό 14586/17-07-2012 για την πρόσληψη οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 και 3051/2002, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

      Παρακαλούμε για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία: