31/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (Innovation and Networks Executive Agency-INEA) - Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεων

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρηξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτο(Innovation and Networks Executive Agency-INEA) - Παράταση προθεσμία υποβολής αιτήσεωνμίας και Δικτύων. 

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/803/5143/29/3/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:650Α46ΜΤΛ6-4ΕΖ, προς ενημέρωσή σας.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 2 Απριλίου 2021.

Αρχεία