30/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/704/17452/23-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικά έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση προκήρυξης θέσης από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), με ημερομηνία λήξης προθεσμία 01-10-2020, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος« Διαύγεια » με ΑΔΑ: ΨΠΕ446ΜΤΛ6-ΨΩΓ και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.