30/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης ςττην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕSΜΑ).

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙ Π ΑΑΔ/Φ.4/702/17314/18-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ενθέματι Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ: Ψ77246ΜΤΛ6-ΣΟΞ, προς ενημέρωσή σας.