24/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Γενική Γραμματεία Συμβουλίουτης Ε.Ε.

— Παράταση προθεσμίας αιτήσεων.

Σχετ.: 1) Το αριθμ. 7109/11-8-2020 έγγραφα μας.

          2) Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/701/173Ζ9/18-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την παράταση προθεσμίας θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε., έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Φ5246ΜΤΛ6-67Ε, προς ενημέρωση σας.