24/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση ακύρωσης προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/801/4384/19-03-2021 έγγραφο ταυ Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την Ανακοίνωση ακύρωσης προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ:6ΚΘΠ46ΜΤΛ6-6Μ9, προς ενημέρωσή σας.

Αρχεία