24/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη Δημοτικών Αστυνομικών

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ 6645/ 10-03-2021 έγγραφο του Δήμου Τριπόλεως.

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Δήμου Τριπόλεως, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 23/04/2021.

Αρχεία