02/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεως στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ.

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/781/3088/24-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ: ΩΖ4446ΜΤΛ6-ΘΦΟ. προς ενημέρωση σας.Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης τηςΥπηρεσίας του υπαλλήλου θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 4 Μαρτίου 2021 ενώ η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 8 Μαρτίου 2021.

Αρχεία