19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/793/3952/10-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

 Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων,στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ:652Τ46ΜΤΛ6-4ΒΛ, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 29 Μαρτίου 2021(για την προκήρυξη υπό στοιχείο SΝΕ/2021/01) και έως 14 Απριλίου 2021 (για τις προκηρύξεις υπό στοιχεία SΝΕ/2021/002).

Αρχεία