19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ( ECHA)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/791/4176/10-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:ΨΒΤ946ΜΤΛ6-ΛΤΕ, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 29 Μαρτίου 2021 ( 12:00 ώρα Ελσίνσι).

Αρχεία