18/09/2020 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας ( EUROJUST).

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/697/17192/15-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Ευρωπαική Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας ( EUROJUST), με ημερομηνία λήξης προθεσμίας 21 Σεπτεμβρίου 2020, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ: 9ΣΞ146ΜΤΛ6-ΠΜΞ, προς ενημέρωσή σας.