16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (SRB)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/788/2913/08-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυκό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:Ψ27346ΜΤΛ6-Α3Ξ, προς ενημέρωσή σας. 

Αρχεία