19/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή FRONTEX.

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/800/3498/11-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:68ΑΛ46ΜΤΛ6-ΩΟΕ, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 22 Μαρτίου 2021.

Αρχεία