16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (DG HR) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (DG HR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχετ.:  Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/790/3951/03-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:9ΦΔ946ΜΤΛ6-ΩΤΖ, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνεται ότι οι πλήρεις αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21 Μαρτίου 2021 ( 12:00 ώρα Βρυξελλών ).

Αρχεία