16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (European Labour Authority)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ( European Labour Authority)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/792/3497/10-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:6Ψ7Κ46ΜΤΛ6-ΗΑΠ, προς ενημέρωσή σας.

Αρχεία