16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ (ESMA)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/789/3955/05-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο « Διαύγεια » με ΑΔΑ:9ΓΔ446ΜΤΛ6-Ρ5Χ,προς ενημέρωσή σας.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 28-03-2021.

Αρχεία