16/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ (EASO)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/786/2915/05-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε  ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ:ΨΤΟΤ46ΜΤΛ6-ΡΜΑ, προς ενημέρωσή σας.

Αρχεία