15/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση- πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης προισταμένου τμήματος παρακολούθησης

            και ελέγχου της Διεύθυνσης Ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων.

Σχετ.: Το αριθμ. 4801/10-09-2020 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

          Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

   Συμβάσεων, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του

   Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ: Ω71ΟΟΞΤΒ-ΙΕΧ.