11/09/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση-πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης προισταμένου του αυτοτελούς Γραφείου της Θεσσαλονίκης της

           Γενικής  Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Σχετ.: Το αριθμ. 4800/10-09-2020 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης ΑρχήςΔημοσίων Συμβάσεων.

 

           Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

           αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του

           Προγράμματος « Διαύγεια » με ΑΔΑ: ΨΦ15ΟΞΤΒ-ΥΥΨ, προς   ενημέρωση σας.