1-7-2013, Αιτήσεις συμμετοχής (έως 17/7) και κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στα προγράμματα ΤΟΠ.Σ.Α. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΤΟΠ.Σ.Α.» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας προσκαλεί να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις της πράξης «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) έως τις 17 Ιουλίου 2013 τους παρακάτω: 

 • ανέργους , εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • νέους επιστήμονες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης 
 • ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ και από λοιπές πηγές που δεν υπερβαίνει τις 9.000€ για το οικονομικό έτος 2012.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Για την επίτευξη του στόχου της πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

1         Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστήριξη στους ωφελούμενους της πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

1. Τυποποίηση και επεξεργασία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων

25

150

2. Τουρισμός και Υπηρεσίες

25

150

3. Πληροφορική και Λειτουργία Γραφείου

25

180

4. Περιβάλλον και Ανακύκλωση

25

150

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου

β) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ομάδες:

 1. 1.       άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 2. ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, και το ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
 3. νέοι επιστήμονες και συγκεκριμένα: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών ή/και Πολυτεχνικών Σχολών, και  πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • ·       έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02.01.2011 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή
 • μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, το όριο των έξι (6) ετών παρατείνεται αντίστοιχα (με εξαίρεση τους ιατρούς). Για τους πτυχιούχους της αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου

             * έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους. Για τους ιατρούς και τις γυναίκες - νέοι επιστήμονες, μητέρες ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, το όριο ηλικίας είναι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα των μεταπτυχιακών σπουδών. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ

 •     το ατομικό τους εισόδημα δεν υπερέβαινε το ποσό των 12.000,00 € κατά το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α), η αμοιβή τους, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα
 • έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής
 • διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 • έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της πράξης οι ενδιαφερόμενοι/ες που έχουν ιδρύσει Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) ή Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας), η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Θα επιλεγούν συνολικά 100 ωφελούμενοι.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας(εάν υπάρχει)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου
 6. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (2012) από την Εφορία    

(Για τη περίπτωση  που ο/η ενδιαφερόμενος/η  δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος που απαιτείται)

      7.  Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν)

 

Λοιπά δικαιολογητικά:

α) Για τους άνεργους:

1         Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ 

β) Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ:

2         Φωτοτυπία της α΄ σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης του ΟΓΑ.

γ) Για τους νέους/ες επιστήμονες:

1           Θεωρημένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή μεταβολής έδρας από οικία σε ανεξάρτητο χώρο από 02.01.2011 και μετά 

2           Εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους της έναρξης δραστηριότητας 

3         Αντίγραφα τίτλων σπουδών όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή η απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

4           Φωτοτυπία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’

 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής και την αναλυτική πρόσκληση από:

 

Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου, Αρκαλοχώρι, ΤΚ 70300

Τηλ/νο: 2891 304305

Πληροφορίες: κος Αποστολάκης Γεώργιος

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:      17/07/2013