07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/808/5697/02-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ:9ΒΨΟ46ΜΤΛ6-6Ρ4, προς ενημέρωση σας.

Αρχεία