07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανιομό Χημίκών Προϊόντων (ECHA).

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανιομό Χημίκών Προϊόντων (ECHA).

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ, ΔΙ Π ΑΑΔ/Φ.4/809/5699/ 02-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ:9ΚΚΚ46ΜΤΛ6-ΤΑ9 για ενημέρωση σας.

Αρχεία