07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας(EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας(EMSA)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/312/4Ε60/02-04-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΕ2Φ46ΜΤΛ6-Β0Ν, προς ενημέρωση σας.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 12 Απριλίου 2021, 23:59 τ.ω Λισσαβώνας.

Αρχεία