07/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στα Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στα Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙ ΠΑΑΔ/Ε Π/Φ .4/813/53 35/05-04-2021 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο ταυ Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6ΖΛΜ6ΜΤΛ6-ΩΚ0, για την ενημέρωση σας

Αρχεία