06/04/2021 Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των ΠεριφερειακώνΥπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. 39186ΕΞ 2021/ 01-04-2021 έγγραφο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:ΨΥΗΙΗ-ΓΕΙ προς ενημέρωση σας.

Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι οργανικές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού, η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Αρχεία