06/04/2021 Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας γτα αποσπάσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας γτα αποσπάσεις ΕιδικούΕπιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και Μόνιμου ΔιοικητικούΠροσωπικού στα Τμήματα Επικοινωνίας και Διοικητικών Υποθέσεων τηςΓραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτ. 680/19-02-2021 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ:649X1ΜΟ-Η3Γ προς ενημέρωση σας. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη κάλυψη των περιγραφομένων θέσεων και σε πρώτη φάση θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 31/05/2021

Αρχεία