06/04/2021 Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA(European Global Navigation Satellite Systems Agency)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA(European Global Navigation Satellite Systems Agency)

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/4853/ 31-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ:9ΟΑΟ46ΜΤΛ6-Α3Ρ, προς ενημέρωση σας.

Αρχεία