05/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΕΥΕΔ- ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Ά ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Expert Professional Training Programme- NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ- με απόσπαση) για το α' εξάμηνο 2021.

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/φ.2/77/17932/25-09-2020/30-09-2020 σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                                                         Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Σας ενημερώνουμε ότι η ανωτέρω σχετική Ανακοίνωση - Πρόσκληση της ΓενικήςΓραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος,έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΩΥΒΤ46ΜΤΛ8-ΩΑ0, προκειμένου να λάβετε γνώση.