05/04/2021 Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme - NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το Β' Εξάμηνο 2021.

Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme - NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το Β' Εξάμηνο 2021.

 

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/82/2914/08-03-2021 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, η οποία παρελήφθη απο την Υπηρεσία μας ατις 02-04-2021, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακά Τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ:96Υ146ΜΤΛ6-ΥΓΘ, για την ενημέρωση σας.Οι σχετικοί φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να σταλούν μέοω της υπηρεσίας προέλευσης μέχρι και την Παρασκευή 09-04-2021

Αρχεία