02/03/2021 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ,ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRONTEX

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης, με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX.

Σχετ.: Τοαριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/783/3172/24-2-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζω ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων, στον Ερωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό σύνδεσμο https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/seconded-national-experts/ με ΑΔΑ:6ΥΣΟ46ΜΤΛ6-953, προς ενημέρωσή σας.Επισημαίνεται ότι οι αιτησείς των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 12 Μαρτίου 2021(για την προκήρυξη υπό στοιχείο SΝΕ/2021/03) και έως 17 Μαρτίου 2021 (για τις προκηρύξεις υπό στοιχεία SNE/2021/04 και SΝΕ/2021/05).

Αρχεία