02/04/2021 Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/804/5263/ 29-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερ·

αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί οτον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος ε Διαύγεια π
ΑΔΑ:ΩΑ1946ΜΤΛ6-θΡΓ, προς ενημέρωση σας.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 19 Απριλίου 2
(123 ώρα Βρυξελλών).

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορά με το αντικείμενο του θέματος, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος «Διαύγεια» ΑΔΑ:ΩΑ1946ΜΤΛ6-θΡΓ, προς ενημέρωση σας.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν έως 19 Απριλίου 2021 (12:00 ώρα Βρυξελλών).

 

Αρχεία