01/10/2020 ΔΗΜΟΣΙΕΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. 20464/01/2020/29-09-2020 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.                                                                                                                                       

Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο την από 29-09-2020 ανακοίνωση έκδοσης της υπ' αριθ. 7Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 38/23 09.2020/Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στο ΕθνικόΤυπογραφείο και παρακαλούμε να αναρτήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας οας την Προκήρυξη και την ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Παρακαλείται το Τμήμα Διαφάνειας, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, να αναρτήσει την ανωτέρω σχετική Προκήρυξη και την ανακοίνωση οτην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας.