01/10/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency.) 

Σχετ.: Το αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/705/17451/23-9-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικό με την Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency), με ημερομηνία λήξης προθεσμίας 02-10-2020, έχει αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΝ3046ΜΤΛ6-Ε47, προς ενημέρωση σας.