Σηµειακή ανάρτηση πολεοδοµικής µελέτης Αρκαλοχωρίου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδοκτήτες για την σηµειακή ανάρτηση της Πολεοδοµικής Μελέτης Αρκαλοχωρίου, στα σηµεία των τροποποιηµένων οικοδοµικών τετραγώνων, όπως αυτά διαµορφώθηκαν έπειτα από την ολοκλήρωση της οριοθέτησης των ρεµάτων της περιοχής µελέτης. Η ανάρτηση πραγµατοποιείται προκειµένου να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες σχετικά µε τις αλλαγές που προέκυψαν στη ρυµοτοµία των οικοδοµικών τετραγώνων κατά µήκος των ρεµάτων. Η ανάρτηση θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο δηµοτικό κτίριο Θραψανού από 15/05/2017 έως 31/05/2017 (ώρες 10:00 έως 13:00). Τυχόν ενστάσεις επί των αναρτηµένων διαγραµµάτων της πολεοδοµικής µελέτης, θα παραλαµβάνονται κατά τις ηµέρες πραγµατοποίησης της ανάρτησης.