6-11-2014,Πρόσκληση σύγκλησης Οικονοµικής Επιτροπής την 10η Νοεμβρίου 2014(Καστέλλι)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Καστελλίου του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 10ητου µηνός Νοεµβρίου, έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 µµ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).