27-11-2014, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 1-12-2014


Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπήςπου θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του ∆ήµου ΜΙΝΩΑΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Αρκαλοχωρίου) την 01ητου µηνός ∆εκεµβρίου,έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:30 µµ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεωνστα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις τουάρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).