1-9-2014,Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.

 

Σας καλούµε, σε δηµόσια ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 07ηΣεπτεµβρίου 2014 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1) Εκλογή Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64). 2) Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής (άρθρο 74). 3) Εκλογή µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74). 4) Εκλογή εκπροσώπων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μινώα Πεδιάδας στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Κρήτης (ΠΕ∆ Κρήτης) (ΦΕΚ Α΄ 182/22.8.2011). 

 

Ο Προεδρεύων Σύµβουλος Χρονάκης Αντώνιος