12-02-2021, Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Π.Ε. Ηρακλείου

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γνωστοποιείται σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης - Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, ότι - σε συνέχεια της υπ. αρ 554/29-1-2021 απόφασής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) - αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.