20-08-2020, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας γίνεται γνωστό πως, σε υλοποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Εγκριτικής Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη εννέα (9) ατόμων – ειδικότητας καθαριστριών σχολικών μονάδων - με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου, για το σχολικό έτος 2020-2021. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 11144/20-08-2020 και την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: minoa@minoapediadas.gr

Η αίτηση συμμετοχής - που θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά - θα πρέπει απαραιτήτως να είναι υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ανέρχεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την Τρίτη 25 Αυγούστου.

 

Συνημμένα Αρχεία :

 

  1. Ανακοίνωση-Προκήρυξη & Παράρτημα για τον τρόπο συμπλήρωσης των δικαιολογητικών
  2. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση την οποία θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι και θα αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση minoa@minoapediadas.gr
  3. Διευκρινήσεις για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων