17-10-2014, Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής (21/10/2014 - Αρκαλοχώρι)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δηµόσια συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη ∆ηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου του ∆ήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ (∆ηµοτικό Κατάστηµα Αρκαλοχωρίου) την 21η του µηνός Οκτωβρίου, έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14 :00 µµ, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Δείτε στο παρακάτω αρχείο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: