03-12-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για την παραχώρηση δικαιώματος σύστασης επιφάνειας σε ακίνητα της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ για την παραχώρηση δικαιώματος σύστασης επιφάνειαςσε ακίνητα της ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥγια ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών

Το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, αποτελούμενο από τον Αρχιμ. Ευμένιο (κατά κόσμον Ιωάννη) Ρουσσάκη του Νικολάου, Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου και τους Συμβούλους Πρόδρομο (κατά κόσμον Νικόλαο) Χρονόπουλο του Παναγιώτη, Μοναχό και Μερκούριο (κατά κόσμον Μιχαήλ) Καπανταϊδάκη του Γεωργίου, Ιερομόναχο, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν. 4149/1961 «Περί Καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας»,

2. Το Β.Δ. 245/1962 «Περί τρόπου εκποιήσεως και εκμισθώσεως των υπό την διοίκησιν των Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης μοναστηριακών κτημάτων και του τρόπου διοικήσεως και διαχειρίσεως της διατηρούμενης περιουσίας των εν Κρήτη Μονών»,

3. Το άρθρο 19 § 9 του Ν. 4301/2014 «Ρυθμίσεις για τη Εκκλησία της Κρήτης»,

4. Τα άρθρα 18 επ. του Ν. 3986/2011 «Δικαίωμα επιφανείας επί δημοσίων κτημάτων»,

5. Το υπ’ αριθμ. 3/21-11-2020 Πρακτικό του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.

6. Την υπ' αριθμ. 55/2020 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Μ.Π. Νομού Ηρακλείου.

7. Την υπ' αριθμ. 202/2020 Απόφαση του Κ.Ε.Σ των Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια πλειοδοτικών δημοπρασιών για την παραχώρηση χωριστών και διακριτών μεταξύ τους δικαιωμάτων σύστασης επιφανείας έναντι ανταλλάγματος για χρονική διάρκεια τριάντα (30) ετών, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Ιεράς Μονής Αγκαράθου, με σκοπό την δημιουργία εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών.

Οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν παράλληλα μεταξύ τους στα Γραφεία της Ιεράς Μονής Αγκαράθου που βρίσκονται εντός της Μονής, στην Δημοτική2Ενότητα Θραψανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδος,Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 10:00 έως ώρα 13:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών, που ορίζεται το Ηγουμενοσυμβούλιο της Ιεράς Μονής Αγκαράθου και υπό την προεδρία του Ηγουμένου.

Σε περίπτωση που ισχύουν απαγορευτικά μέτρα λόγω της πανδημίας του Covid και δεν επιτρέπεται να γίνουν δια ζώσης εντός της Ιεράς Μονής, οι δημοπρασίες θα διεξαχθούν την ίδια ημέρα και ώρα μέσω διαδικτυακής- ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα κοινοποιηθεί μέσω e-mail στους συμμετέχοντες δύο ημέρες πριν.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις.

Στην Α΄ Φάση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περιλαμβανομένων και της εγγύησης συμμετοχής και της εγγυητικής επιστολής) για τα ακίνητα που τους ενδιαφέρουν προκειμένου να αναγνωρισθούν ως συμμετέχοντες και στην Β’ Φάση οι συμμετέχοντες που θα προκριθούν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες δια ζώσης ή ηλεκτρονικά.

Η επιλογή του Πλειοδότη για έκαστο ακίνητο θα γίνει με αποκλειστικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο τίμημα ως εδαφονόμιο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η Ιερά Μονή θα συστήσει Δικαίωμα Επιφανείας σύμφωνα με τα άρθρα 18 επ. του Ν. 3986/2011 υπέρ των Πλειοδοτών στα αντίστοιχα ακίνητα με συμβολαιογραφικές πράξεις που θα υπογραφούν για το σκοπό αυτό ενώπιον Συμβολαιογράφου επιλογής της Μονής.Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής ενώπιον του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ιεράς Μονής Αγκαράθου.